کابل افشان 0/75*2

قیمت : 1428000

افزودن
افزودن
افزودن
کابل های گرد رشته ای
برند البرز الکتریک آلیجی
,واحد فروش کلاف 100 متری