سیم های قابل انعطاف لیست کامل

کابل های قابل انعطاف لیست کامل

گابل افشان 0/5*2

177,600 تومان

177,600 تومان

کابل افشان 0/75*2

1,428,000 تومان

1,428,000 تومان

گابل افشان 1*2

177,600 تومان

177,600 تومان

کابل افشان 2.5*2

540,000 تومان

540,000 تومان

کابل های نصب ثابت سبک لیست کامل

کابل مفتولی سبک 2 در 1/5

357,600 تومان

357,600 تومان