کابل آنتن لیست کامل

کابل آنتن مدل کیهان CCAM

95,000 تومان

95,000 تومان

کابل آنتن مدل پارس CCAM

110,000 تومان

110,000 تومان

کلاف کابل آنتن مدل کیمیا CCAM

124,000 تومان

124,000 تومان

کابل آنتن مدل یونیک ccam

143,000 تومان

143,000 تومان

کابل های مخابراتی لیست کامل

2 زوج هوایی فویلدار 0.60

1,980 تومان

1,980 تومان

4 زوج هوایی فویلدار 0.60

3,700 تومان

3,700 تومان

6 زوج هوایی فویلدار 0.60

5,450 تومان

5,450 تومان

10 زوج هوایی فویلدار 0.60

3,680 تومان

3,680 تومان

کابل RG لیست کامل

کابل RG59 ترکیبی مس

2,560 تومان

2,560 تومان

کابل RG59 ترکیبی cca

1,600 تومان

1,600 تومان

کابل آیفون لیست کامل